Cookies og persondata
Vores brug af cookies
Loppeteket.dk anvender cookies alene for at forbedre din oplevelse på hjemmesiden og gøre din navigation og færden lettere.
Der er ingen personlige oplysninger gemt i de cookies vi bruger og de kan ikke indeholde virus.
Du kan til enhver tid slette alle cookies fra loppeteket.dk.
Se på siden: http://minecookies.org/cookiehandtering hvordan du sletter/blokerer cookies.


Vores håndtering af persondata
På loppeteket.dk tager vi behandling af dine personoplysninger alvorlig, og vi sikrer en rimelig og gennemsigtig databehandling. Denne persondatapolitik beskriver, hvordan dine personoplysninger bliver behandlet, når du bruger loppeteket.dk. Vedr. loppetekets.dk’s brug af cookies henvises til vores cookiepolitik. Loppeteket.dk er dataansvarlig og sikrer, at dine personoplysninger bliver behandlet i overensstemmelse med persondatalovgivningen.
Vi har følgende kontaktoplysninger:
loppeteket.dk
CVR: 39915839
Adresse: Snellemark 17, 3700 Rønne
Telefonnr.: 93903060
Mail: info@loppeteket.dk
Behandlingen af personoplysninger
Vi behandler de personoplysninger, som du har afgivet ved brug af kontaktformular eller bestilling af stand på loppeteket.dk.
Vi indsamler og behandler kun oplysninger i det omfang, det er nødvendigt.

Vi indsamler følgende oplysninger leveret af dig, når du sender os en besked: Navn og email. Når du bestiller en stand: Navn, telefonnr. og e-mail.
Opbevaring af oplysninger
Dine personoplysninger opbevares kun så længe, at det er nødvendigt af hensyn til at opfylde formålet, medmindre andet er påkrævet i henhold til lovgivningen.
Videregivelse af oplysninger
Vi videregiver ikke oplysninger angivet på loppeteket.dk. Dog videregiver vi dine personoplysninger til andre, såfremt vi er forpligtet hertil iht lovgivning.
Lokation for behandlingen
mono.net Hejrevej 28 1. 2400 København NV Danmark CVR: DK-30192648
Dine rettigheder
Såfremt du ønsker at gøre brug af nedenstående rettigheder, skal du kontakte os gennem de kontaktoplysninger, som står øverst i persondatapolitikken.
Vi behandler og svarer på din henvendelse så hurtigt som muligt og senest en måned, efter at vi har modtaget din henvendelse, medmindre anmodningens kompleksitet og omfang gør, at vi ikke kan svare inden for en måned. I så fald kan svarfristen blive op til 3 måneder i alt, jf. persondataforordningens artikel 12.
Ret til indsigt i personoplysninger
Du har ret til at få indsigt i de persondata loppeteket.dk behandler om dig.
Berigtigelse eller sletning af personoplysninger
Hvis du mener, at de oplysninger, som loppeteket.dk behandler om dig er urigtige eller ikke er korrekte, har du ret til at få dem rettet eller slettet. Såfremt vi er enige med dig i, at de oplysninger, som vi behandler, er urigtige eller ikke-korrekte, sletter eller korrigerer vi snarest muligt disse oplysninger.
Sletning eller berigtigelse vil dog ikke ske, såfremt loppeteket.dk er retlig forpligtet til at opbevare alle eller dele af dine persondata, eller det er nødvendigt at opbevare disse persondata, for at et retskrav kan fastlægges eller forsvares.
Tilbagekaldelse af eventuelt samtykke
Du har til enhver tid ret til at trække dit eventuelle samtykke til loppetekets.dk's behandling af dine persondata helt eller delvist tilbage.
Hvis du trækker dit samtykke tilbage, vil loppeteket.dk ophøre med at behandle de persondata, som du har tilbagekaldt dit samtykke i relation til, medmindre loppeteket.dk er retligt forpligtet eller berettiget til at opbevare alle eller dele af dine persondata. Din tilbagetrækning af dit eventuelle samtykke berører ikke lovligheden af den behandling, som loppeteket.dk har foretaget, indtil din tilbagetrækning af samtykket.
Indsigelse
Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse imod loppeteket.dk’s behandling af dine persondata. Du kan ligeledes gøre indsigelse, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med gældende regler eller det eventuelle samtykke, som du har givet loppeteket.dk.
Begrænsning
Du har ret til at få begrænset loppeteket.dk's behandling af dine personoplysninger i følgende tilfælde.

• Mens loppeteket.dk behandler en indsigelse, som du har gjort imod rigtigheden af de persondata, som loppeteket.dk behandler om dig eller imod lovligheden af behandlingen. Begrænsningen af behandlingen gælder indtil, at loppeteket.dk har færdigbehandlet din indsigelse.

• loppeteket.dk’s behandling er ulovlig, men du ønsker ikke sletning af oplysningerne, men derimod alene, at anvendelsen af persondatane begrænses.
Dataportabilitet
Når vores behandling af dine personoplysninger baserer sig på samtykke eller en kontrakt, og vores behandling er foretaget automatisk, har du ret til dataportabilitet.
Retten til dataportabilitet indebærer, at du har ret til at få tilsendt de persondata, som du har oplyst til os i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format, som du har ret til at overføre til en anden tjenesteyder.
Klage
Såfremt du ønsker at klage over behandlingen af dine personoplysninger, har du ret til at indgive en klage til Datatilsynet, som er følgende kontaktoplysninger:
Datatilsynet
Adresse: Borgergade 28, 5, 1300 København K
Telefonnr.: 33 19 32 00
E-mail: dt@datatilsynet.dk
Hjemmeside: www.datatilsynet.dk
Loppeteket by Green bruger cookies for at afvikle programmerne på siden.
Læs om vores brug af cookies her. Ok